Οικονομικές Υπηρεσίες

ENS Consulting

Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 -2020

Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 -2020

Το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ξεκινάει το 2015 με συνολικό προϋπολογισμό €20,84 δις (κοινοτική συνδρομή), €26 δις (δημόσια δαπάνη) και συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

Στόχοι του είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την προστασία του περιβάλλοντος, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης, καθώς και την βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Econ Net Services, στα πλαίσια των νέων προγραμμάτων παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υποψήφιους νέους αλλά και παλαιούς επιχειρηματίες στηρίζοντας τις αναπτυξιακές τους κινήσεις.

Πυξίδα επιτυχίας για μας η μεγάλη εμπειρία μας σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνοντας για τους πελάτες μας όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζοντας τους πελάτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Η δουλειά μας είναι να ανοίγουμε νέους και κερδοφόρους ορίζοντες για το μέλλον διασφαλίζοντας συγχρόνως και το παρόν.

 

Ενεργά Προγράμματα ΕΣΠΑ:

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ποιούς Αφορά το Πρόγραμμα

Αφορά

  • άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,
  • πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ποιούς Αφορά το Πρόγραμμα

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και την 31/12/2013 και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕκ.

Διαβάστε Περισσότερα

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Ποιους Αφορά το Πρόγραμμα

Αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

  • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
  • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ποιούς Αφορά το Πρόγραμμα

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και έχουν συσταθεί εως και την 31/12/2013.

Διαβάστε Περισσότερα

Γούναρη 181, Πάτρα, Αχαΐα, 26331 2610 315584, 2613 011011