Οικονομικές Υπηρεσίες

  • Αρχική
  • Νέα
  • Μεγάλος Πρωτοχρονιάτικος Facebook Διαγωνισμός

Νέα

Μεγάλος Πρωτοχρονιάτικος Facebook Διαγωνισμός

Δηλώστε συμμετοχή στο μεγάλο πρωτοχρονιάτικο διαγωνισμό της ENS - Econ Net Services και διεκδικήστε ένα Samsung Galaxy S6 Edge+ και ένα Samsung Galaxy Tab S2 8" 4G.

Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση:
1. Κάντε Like στη σελίδα Facebook της ENS - Econ Net Services https://www.facebook.com/ensgreece και στο banner του διαγωνισμού
2. Κάντε Share στο Facebook το banner του διαγωνισμού

H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016.

Όροι Συμμετοχής στον Πρωτοχρονιάτικο Διαγωνισμό econnet.gr

•Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του Facebook που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου.
•Ο κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μόνο μια φορά.
•Στη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook, υπάρχει μηχανισμός πρόσκλησης φίλων που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να προσκαλέσουν τους φίλους τους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
•Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Εταιρία ΕΝS - Econ Net Services.

Διαδικασία κλήρωσης:

Κάθε χρήστης συμμετέχει στη κλήρωση κάνοντας Like στη σελίδα της Econ Net Services και Like και Share στο banner του διαγωνισμού.
•Συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από 24/12/2015 μέχρι και τις 03/01/2016 στο Facebook.
•Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, ο εκάστοτε εκπρόσωπος της Εταιρείας που διενεργεί την κλήρωση θα αναδεικνύει τους νικητές μεταξύ όλων των συμμετεχόντων μέσω κλήρωσης.
•Η κλήρωση γίνεται μεταξύ των νέων χρηστών, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές κληρωτίδες.
•Μετά την Κλήρωση από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες θα γίνεται δημοσιοποίηση των νικητών, οι οποίοι θα καλούνται να στείλουν στην εταιρία ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση , με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του δώρου που αναφέρεται κατωτέρω.
•Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, ΑΔΤ κ.λ.π.) για την ταυτοποίησή τους κατά την παράδοση του δώρου.
•Τα έπαθλα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.
•Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του δώρου να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές (πρώτος και επιλαχόντες) σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

•σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου.
•σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
•σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη.
•σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην παραλαβή του δώρου.
•Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη αυτού, η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο και για σκοπούς διαφήμισης και ο τελικός αποδέκτης του δώρου συναινεί ήδη με το παρόν στη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, παραιτούμενος οιασδήποτε απαίτησης κατά της εταιρίας λόγω της προαναφερόμενης συμμετοχής του σε ενέργειες για διαφημιστικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.
•Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
•Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν μέσα από την σελίδα της Εταιρείας στο Facebook.
•Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
•Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο http://www.econnet.gr και στη σελίδα στο Facebook.
•Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών.

Μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του Διαγωνισμού όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα καταστρέφονται.

•Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
•Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.
•Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση, εκτύπωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των φωτογραφιών και προσφορών είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από τον δικτυακό μας χώρο. Η άδεια χρήσης των φωτογραφιών δίνεται ύστερα από την καταβολή της σχετικής αμοιβής που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Όλες οι αποστολές φωτογραφιών υπόκεινται στους όρους της παρούσας.
•Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες.
•Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός κατά χρονική σειρά συμμετοχής.

Γούναρη 181, Πάτρα, Αχαΐα, 26331 2610 315584, 2613 011011